KOMUNIKACJA MIEJSKA, KRAJOWA, ZAGRANICZNA

Komunikacja miejska – Autobusy, Tramwaje, Metro, Szybka Kolej Miejska (SKM)
Od 1 czerwca 2022 roku Warszawski Transport Publiczny jest płatny również dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski 24 lutego lub później. 
Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) informuje, że od 1 maja 2022 r. wprowadza zmiany w zakresie bezpłatnych przejazdów obywateli Ukrainy pociągami WKD. Obywatel Ukrainy może korzystać z bezpłatnych przejazdów pod warunkiem, że podczas kontroli biletu pokaże:
– paszport potwierdzający przekroczenie granicy (zarówno polskiej, jak i innego państwa Unii Europejskiej) w dniu 24 lutego 2022 r. lub później, lub
– dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itp.) wraz z zawiadomieniem o numerze PESEL wydanym po 24 lutego 2022 r., który wprowadza obywatelstwo ukraińskie.

Obywatele Ukrainy, którzy utracili prawo do bezpłatnych przejazdów pociągami WKD, zobowiązani są od 1 maja br. do kupna odpowiedniego biletu na podróż.

Bezpłatne przejazdy pociągami WKD obowiązują do 30 czerwca 2022 r.
https://www.wkd.com.pl/2022-04-29-06-29-58
Koleje Mazowieckie (KM)
nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy zostały przedłużone na okres od 1 maja do 30 czerwca 2022 r., z jednoczesnym wskazaniem dokumentów, które uprawniają do tych przejazdów. 
Nieodpłatne przejazdy odbywać się będą wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin, na podstawie wydanych w pociągu/autobusie KM nieodpłatnych biletów na przejazd. Nieodpłatne przejazdy nie obowiązują w pociągu Słoneczny i Słoneczny bis.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie obywateli Ukrainy do nieodpłatnych przejazdów są:
– ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy polskiej lub innego państwa Unii Europejskiej po 24 lutym 2022 r. lub
– dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) okazywany wraz z Powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.

Osoby te mogą odbywać podróż wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin na podstawie ww. dokumentów oraz wydanych w pociągu nieodpłatnych biletów na przejazd jednorazowy.
Pracownicy drużyn konduktorskich wydają bilety przy kontroli dokumentów przewozu bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.
https://www.mazowieckie.com.pl/pl/nieodplatne-przejazdy-w-pociagach-km-dla-obywateli-ukrainy-0
Aplikacja Free Now udostępnia za darmo przejazdy dla Ukraińców taksówkami. Rezerwacje dokonywane są przez wolontariuszy, którzy pełnią dyżury przy dworcu Warszawa Zachodnia lub przez wolontariuszy różnych Fundacji i Organizacji, których Działania wspomaga firma FREE NOW. 
Pociągi dalekobieżne TLK, IC
Od 1 do 30 czerwca 2022 roku obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami zgodnie z poniższymi zasadami.
Zasady odprawy obywateli Ukrainy w komunikacji krajowej
1. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 roku lub później i zaliczają się do poniższych grup:
dzieci i młodzież do lat 18,
kobiety (bez względu na wiek),
mężczyźni powyżej 60. roku życia,
mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.
Gdy dalej w tekście piszemy o obywatelach Ukrainy mamy na myśli osoby wymienione w punkcie 1.
2. Z bezpłatnych przejazdów można korzystać w klasie 2 pociągów TLK i IC w wagonach z miejscami do siedzenia w relacjach od i do:
Chełma,
Dorohuska,
Hrubieszowa,
Jarosławia,
Lublina,
Przemyśla,
Rzeszowa,
Zagórza.
3. Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem że pobierze nieodpłatny bilet dodatkowy oraz okaże:
paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24.02.2022 roku, lub
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz:
– Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, lub
– bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski, lub
– Poświadczenie dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego.
4. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także ukraińskie dzieci i młodzież do lat 18, które nie mają żadnych dokumentów uprawniających je do bezpłatnych przejazdów, a podróżują z osobami uprawnionymi do takich przejazdów. Wskazane dzieci i młodzież korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentów osób z którymi jadą.
5. Mężczyźni w wielu 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 3 muszą okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty). Z obowiązku tego zwolnione są osoby o widocznej niepełnosprawności.
6. W Powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL musi być wpisane ukraińskie obywatelstwo oraz „UKR” w oznaczeniu statusu cudzoziemca.
7. Bilet z Ukrainy do Polski musi być wydany na przejazd 24.02.2022 roku lub później. Do bezpłatnego przejazdu uprawnia on osobę, której imię i nazwisko jest wpisane na bilecie oraz osoby, które z nią podróżują na podstawie tego biletu. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym.
8. Poświadczenia dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego wydają punkty recepcyjne. Poświadczenie musi być wypełnione czytelnie i w sposób trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz musi być potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci, podpisem i datą. Z poświadczenia musi wynikać, że granicę przekroczono 24.02.2022 roku lub później. Poświadczenia podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione, z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych są nieważne.
9. Przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany – można przewieźć więcej rzeczy i zwierząt, niż określają to nasze przepisy.
10. Nieodpłatne bilety dodatkowe w relacjach od Chełma, Dorohuska, Hrubieszowa, Jarosławia, Lublina, Przemyśla, Rzeszowa i Zagórza można pobrać tylko w kasach biletowych w tych miejscowościach lub u konduktora w pociągu, jeśli podróż rozpoczyna się z tych miejscowości. Jeśli w wymienionych miejscowościach lub w pociągu nie będzie możliwości wydania nieodpłatnego biletu dodatkowego na przejazd kolejnymi pociągami, to bilet dodatkowy można pobrać na stacji, na której zakończona została podróż poprzednim pociągiem lub u konduktora w kolejnym pociągu. W takim przypadku należy na nieodpłatnym bilecie należy uzyskać poświadczenie z adnotacją „Dalej z PKP IC”.
11. Nieodpłatne bilety dodatkowe w relacjach do Chełma, Dorohuska, Hrubieszowa, Jarosławia, Lublina, Przemyśla, Rzeszowa i Zagórza można nabyć w kasie biletowej na dowolnej stacji w Polsce lub u konduktora w pociągu.
12. Podczas kontroli biletów należy okazać nieodpłatne bilety dodatkowe, które uprawniają do przejazdu w całej relacji.
Przykład: Podczas przejazdu z Przemyśla do Gdyni z przesiadką w Warszawie podczas kontroli biletów trzeba okazać nieodpłatny bilet dodatkowy na przejazd pociągiem z Przemyśla do Warszawy i z Warszawy do Gdyni.
13. Nieodpłatne bilety dodatkowe można pobrać na przejazd bezpośrednim pociągiem lub na przejazd z przesiadkami.
14. W przypadku przejazdu z przesiadkami podróż musi mieć charakter ciągły – wyjazd kolejnym pociągiem musi być z tej samej stacji, na której zakończyła się podróż poprzednim pociągiem. Jeśli w danej miejscowości jest więcej stacji, to traktujemy je jak jedną stację, np. możliwy jest przejazd z Lublina do Warszawy Zachodniej i odjazd z Warszawy Gdańskiej lub Warszawy Wschodniej do Gdyni.
15. Podróż na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
16. Przejazd pociągami:
TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc – jest możliwy tylko, gdy w pociągach tych będą wolne miejsca do siedzenia,
TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc – jest możliwy z rezerwacją lub bez niej.
17. Brak ważnego biletu należy zgłosić na ogólnych zasadach, tj. w przypadku pociągów:
TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc – przed wejściem do pociągu,
TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc – przed wejściem albo niezwłocznie po wejściu do pociągu.
18. W przypadku odprawy w pociągu nie pobieramy dodatkowych opłat.
19. W przypadku przejścia do 1 klasy pociągów TLK lub IC oraz do pociągów EIC lub EIP należy kupić bilet.
20. Jeśli obywatel Ukrainy uprawniony do bezpłatnego przejazdu kupił odpłatny bilet na przejazdy pociągami TLK i IC w klasie 2, o których mowa w tej regulacji, to może go zwrócić bez potrąceń lub wymienić na nieodpłatny bilet dodatkowy. Bez potrąceń zwracamy również bilety na przewóz.
Zasady odprawy obywateli Ukrainy w komunikacji międzynarodowej
21. Z bezpłatnych przejazdów można skorzystać przy przejazdach do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii lub na Węgry (tylko klasa 2 wagony z miejscami do siedzenia).
22. W przypadku przejazdów za granicę obowiązują te same zasady co w przypadku przejazdów po Polsce z poniższymi wyjątkami:
Na przejazd za granicę należy pobrać nieodpłatny bilet dodatkowy:
– do stacji za granicą, na których zatrzymują się nasze pociągi, lub
– do ostatniej stacji w Polsce.
Nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji międzynarodowej można nabyć wyłącznie w kasach biletowych, które prowadzą sprzedaż biletów międzynarodowych.
W przypadku przejazdu pociągami międzynarodowymi:
– 40476 Nightjet relacji Budapeszt – Wrocław – Berlin,
– 40457 Nightjet relacji Berlin – Wrocław – Budapeszt
nieodpłatny bilet dodatkowy można pobrać tylko do ostatniej stacji w Polsce.
23. Przejazd za granicą odbywa się na podstawie paszportu lub dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie, zgodnie z zasadami kolei zagranicznej.
24. W pociągu nr 67/68 relacji Kijów-Warszawa-Kijów honorowane są bilety internetowe zakupione na stronie Kolei Ukraińskich i okazywane na ekranie urządzenia elektronicznego.
https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/komunikaty/bezplatne-przejazdy-dla-obywateli-ukrainy-pociagami-pkp-intercity.html 
Autobusy dalekobieżne, krajowe, międzynarodowe – kasy dworców autobusowych lub internetowy zakup (np. prez ukraiński serwis https://busfor.ua/). 
FlixBus
darmowe bilety na przejazdy z Przemyśla, Rzeszowa, Suczawy lub Tulczy
https://www.flixbus.pl/ukraina-pomoc

Informator tworzy własnymi siłami grupa ponad 30 wolontariuszek i wolontariuszy. Jednak część działań musimy opłacić. Do tej pory wydatki ponosiliśmy z własnej kieszeni. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój informatora, przekaż darowiznę!