Szukaj

Edukacja

Edukacja w polskim systemie państwowym podzielona jest na kilka poziomów w zależności od wieku i potrzeb.
Każdemu uczniowi zagranicznemu, który nie zna języka polskiego lub włada nim na niewystarczającym poziomie, przysługuje prawo do co najmniej 2 dodatkowych godzin bezpłatnej nauki języka polskiego. Cudzoziemcy mogą także skorzystać w ciągu 12 miesięcy z dodatkowych zajęć wyrównawczych z wybranego przedmiotu.

Wykaz szkół publicznych w Warszawie znajdziesz pod linkiem: edukacja.um.warszawa.pl.

Przedszkole

W Warszawie, podobnie jak w całej Polsce, działają zarówno przedszkola publiczne, jak i niepubliczne. Co więcej, w Warszawie przedszkola państwowe są w stanie pokryć tylko połowę zapotrzebowania – reszta zapisuje się do przedszkoli prywatnych lub tworzy własne.

Aktualne informacje dotyczące zapisów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdziesz tutaj: przedszkola.edukacja.warszawa.pl.

Dyżury wakacyjne – przedszkolaki

Przedszkolę mają „wakacje” w okresie lipiec-sierpień. Aby zapisać dziecko na okres letni na dyżury wakacyjne, należy wcześniej, zwykle w kwietniu, wypełnić specjalny formularz na stronie: warszawa-dyzury.

Można również zapisać dziecko do grupy letniej bezpośrednio w odpowiednim przedszkolu (również wcześniej). Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniej instytucji edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa

Dziecko zapisywane jest do pierwszej klasy z wyprzedzeniem – od początku marca. Co roku na przełomie lutego i marca rozpoczyna się nabór dzieci do na kolejny rok. Rekrutacja odbywa się poprzez system informatyczny, w którym dziecko jest zarejestrowane.
Warto dodać, że w Polsce przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej każde dziecko musi najpierw ukończyć grupę przygotowawczą – jest to zazwyczaj ostatnia klasa przedszkola, w której dziecko jest dostosowywane do warunków nauki, realizuje zadania zbliżone do szkolnych.
Często zaleca się pozostawienie dziecka w przedszkolu na kolejny rok, jeśli zdaniem psychologa dziecko nie jest jeszcze gotowe do szkoły. W odróżnieniu od ukraińskich rodziców, w Polsce nie ma pośpiechu z posyłaniem dziecka do pierwszej klasy, a do szkoły idą głównie te dzieci, które dorównują rówieśnikom nie tylko pod względem wieku fizycznego, ale i psychicznego, aby mogły czuć się na tym samym poziomie, co ich rówieśnicy.
Co roku już na przełomie stycznia i lutego, kiedy rozpoczyna się nabór do I klasy, na stronie internetowej miasta pojawia się informacja: edukacja.um.warszawa.pl.

Klasy VII dwujęzyczne

Po ukończeniu szóstej klasy rodzice mają możliwość zapisania dziecka do szkoły z klasami dwujęzycznymi lub międzynarodowymi (oddziały dwujęzyczne lub mięzynarodowe), dzięki czemu w klasie 7 i 8 dzieci uczą się nie tylko w języku polskim, ale także w języku obcym. Najczęściej – są to języki angielski, niemiecki, hiszpański. Celem takiego kształcenia jest zazwyczaj dalsze przyjęcie na uczelnie wyższe za granicą, tak aby już w trakcie studiowania poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego można było poznać i zrozumieć określone terminy w języku obcym oraz bliżej poznać kulturę i historię danego kraju.

Przyjęcie do takiej klasy odbywa się na zasadzie konkursowej, sprawdzianem zdolności dziecka w zakresie nauki języków obcych. Pod uwagę brane są także wyniki olimpiad szkolnych oraz sytuacja rodzinna (np. duża rodzina, niepełnosprawność itp.).

Więcej o takich szkołach można dowiedzieć się na stronie internetowej miasta: edukacja.um.warszawa.pl.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (maj) i dodatkowym (czerwiec). Egzamin obejmuje język polski, język obcy nowożytny i matematykę. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej).
Więcej na stronie: www.gov.pl.

Детальніше з правилами проведення та складання іспиту можна ознайомитися у Інформаторі: cke.gov.pl.

Szkóła Ponadpodstawowa

Szkóła ponadpodstawowa – jest to szkoła, do której uczęszcza uczeń po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej. Każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia podlega obowiązkowi nauki i ma zapewnione miejsce realizacji tego obowiązku w publicznej szkole ponadpodstawowej. Ogólnie rzecz biorąc, edukacja w szkole ponadpodstawowej jest traktowana głównie jako etap przygotowujący do przyjęcia na uczelnię wyższą lub bezpośrednio przygotowujący do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami. W odróżnieniu od ukraińskich klas 10-11, w których już za dwa lata istnieje możliwość dalszej rekrutacji na studia, w Polsce jest odwrotnie – aby dostać się na uniwersytet, trzeba przejść dłuższy okres nauki. W związku z tym rozpoczynają naukę na tutejszych uniwersytetach po ukończeniu 18. roku życia.

Do kategorii szkół ponadpodstawowych należą:

  • czteroletnie liceum ogólnokształcące;
  • pięcioletnie technikum;
  • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia;
  • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia;
  • trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy;
  • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe absolwent szkoły podstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadpodstawowych w jednem powiecie.

Informacje o technikach, szkołach branżowych i liceach ogólnokształcących oraz wskazówki, jak wybrać odpowiednią dla siebie szkołę, znajdziesz w katalogu elektronicznym: edukacja.um.warszawa.pl.

Uczniowi przyjeżdżający z zagranicy, ubiegający się o przyjęcie do placówki edukacyjnej, nie korzystają z elektronicznego systemu rekrutacji. Aby dostać się do placówki edukacyjnej, zaleca się bezpośredni kontakt z dyrekcją wybranej placówki, gdyż każda placówka edukacyjna ma własne zasady rekrutacji cudzoziemców, które zależą od kierunku kształcenia. Jeżeli samodzielne znalezienie placówki edukacyjnej nie udało się, należy skontaktować się z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, który skieruje ucznia do placówki edukacyjnej na terenie miasta, dysponującej wolnymi miejscami.

Elektroniczny system rekrutacji do placówek kształcenia ogólnego w okresie rekrutacji dostępny będzie pod adresem: warszawa.edu.com.pl.

Doradztwo dla młodzieży pod kątem wyboru szkoły ponadpodstawowej

Testy predyspozycji:

od Warszawskiej Szkoły Reklamy www.akademiareklamy.edu.pl.
od Zielonalinia zielonalinia.gov.pl.
od Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wybierz-zawod.eu.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami

Szkoły specjalne – są to szkoły przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, które wymagają szczególnej uwagi i odpowiedniej kadry nauczycielskiej. W przeciwieństwie do zwykłych szkół, dzielnica miasta nie jest tu czynnikiem decydującym i do tej szkoły może uczęszczać każdy warszawiak, który potrzebuje odpowiedniej opieki. Do takiej szkoly keruje dyrektor Biura edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Dyrektor danej szkoły wyraża zgodę na bezpośrednie przyjęcie do szkoły.

Więcej informacji na temat szkół specjalnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami można znaleźć w katalogu: edukacja.um.warszawa.pl.

Źródło: edukacja.um.warszawa.pl.

Katalog szkół


Spis treści