Szukaj

Świadczenia

40+

Ukraincy, ktore uciekli przed wojna i znalezli schronienie na terytorium Polski, mogą otrzymać pomoc finansowa od panstwa. Jedna z nich to 40 zl/dzień, które polski rząd płaci za zakwaterowanie i wyżywienie. Dodatek w wysokości 40 zl przyznawany jest na podstawie wniosków na okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom ukraińskim we własnym zakresie. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że program 40+ został przedłużony do 4 kwietnia 2024 roku. 

Kto może otrzymać 40 zl? 

Rząd przedłuże opłaty za zakwaterowanie w wysokości 40 zl dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci wielodzietnych i rodziców z dziećmi. Klikając ten link, dowiesz się więcej informacji na temat pomocy finansowej (napisanej w języku ukraińskim): www.ukrainianinpoland.pl.

Opieka społeczna, MOPS, OPS

Pomoc społeczna udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, państwowa instytucja realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Każda osoba pracująca w Polsce powinna mieć konto w ZUS. Załogować się do PUE można kilkoma sposobami:

 • profil zaufany
 • kwalifikowany podpis elektroniczny
 • bankowość elektroniczna

Działania ZUSu – realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych w tym:

 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń oraz wypłacenie świadczeń,
 • pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
 •  prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek,
 • prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych i płatników składek, 
 • orzekanie przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie  dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są ustalone przez Parlament RP. W ramach ZUS opłacane następujące składki na ubezpieczenia społeczne:

 • Emerytalne
 • Chorobowe
 • Wypadkowe
 • Rentowe

Poza na ubezpieczenie społeczne istnieją dodatkowe składki:

 • Rodzina 800+
 • Dobry start
 • Rodziny Kapitał Opiekuńczy
 • Dofinansowanie do żłobka

Co to jest OPS? 

Ośrodki pomocy społecznej są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie. Podstawa do udzielenia pomocy jest występowanie w rodzinie problemu społecznego np. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ochrony macierzyństwa, przemocy macierzyństwa, alkoholizm. W Warszawie niemal każda dzielnica ma swój ośrodek pomocy społecznej. W Warszawie niemal każda dzielnica ma swój ośrodek pomocy społecznej. Pełną listę z adresami i kontaktami znajdziesz tutaj: www.pomocy.waw.pl.

Jakie zasiłki można otrzymać od MOPS?

 • Dodatek mieszkaniowy,
 • Dodatek energetyczny,
 • Świadczenia rodzinne,
 • Fundusz Alimentacyjny,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki takie znajdują się w każdej gminie). Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w twoim miejscu mieszkania. Od decyzji ośrodka przysługuje ci prawo odwołania. Oprócz informacji dotyczących źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może żądać od osoby występującej o pomoc, złożenia oświadczenia o posiadanym majątkowym. Jeśli odmówisz złożenia takiego oświadczenia, może to być powodem do wydania odmownej decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Czym się różni MOPS od OPS? 

Ośrodek pomocy społecznej, ośrodek pomocy rodzinie – instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działającą w każdej gminie (w gminie miejskiej jest to miejskiej ośrodek pomocy społecznej, zaś w gminie wiejskiej to gminy ośrodek pomocy społecznej).

Mieszkania socjalne

Kto może skorzystać mieszkaniem socjalnym? 

Opcja przysługuje wyłącznie osobom z niskim dochodem, których sytuacja finansowa całkowicie uniemożliwia zakup lub wynajęcie własnego mieszkania. W Polsce mieszkanie komunalne mogą ubiegać obywatele polscy, cudzoziemcy w tym i Ukraińcy.   

W Polsce istnieją trzy rodzaje mieszkań:

Mieszkanie socjalne są najtańszym rodzajem mieszkań zapewnianym przez gminy.  Mieszkanie komunalne takie mieszkanie mogą być wynajmowane dla całej rodziny i ono jest lepsze niż socjalne. Mieszkanie do remontu, to mieszkanie, w którym najemca oferuje się wykonanie napraw na własny koszt, a w zamian zostaje zwolniony z opłacenia czynszu.  Bardziej szczegółowe informacji można znalezc, klikajac ten link.

Odzież i żywność bezpłatnie

Uciekając przed wojna, z niepokojąca walizka, w ktorej spakowali się prawie wszyscy Ukraincy, i z dokumentami w rękach ze świadomością, że nie potrwa ona długo, znaleźli sie za granica w trudnej sytuacji humanitarnej. Jednym z głównych potrzeb była żywność, odzież, środki higieniczne i żywność dla malucha. Z pomocą przybyły organizacje charytatywne, otwierając punkty dystrybucji pomocy humanitarnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej pcpm.org.pl.
519 139 207 +48 22 833 60 22, pn.-pt.: 9:00-17:00.

Kościół “New Generation” | Warszawa pomoc żywnościowa. Aby otrzymać zestaw zarejestruj siękorystając z linku.
Adres: ul. Tadeusza Czackiego 3/5, Niedziela12:00, 519 139 207+48 728 433 955.

Polski Czerwony Krzyż
Strona internetowa www.pck.pl, fundacja@projektstarsi.pl biuro@pck.pl, 519 139 207 +48 22 628 81 31.

W niektórych dzielnicach Warszawy działają ośrodki pomocy społecznej, z których mogą korzystać także Ukraińcy. W tym celu należy najpierw zgłosić się do takich organizacji w miejscu zamieszkania. Więcej informacji można spojrzeć na stronach: warszawa19115.pl, www.yavp.pl/uk.

Spis treści