Szukaj

Wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania jako podstawowa potrzeba migrantów i uchodźców

Pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę doprowadziła do dużego napływu uchodźców szukających bezpiecznego schronienia w innych krajach. Wśród wielu wyzwań stojących przed uchodźcami, znalezienie zakwaterowania jest jednym z najtrudniejszych aspektów.

Uchodźcy z Ukrainy poszukujący mieszkania do wynajęcia często nie mają wystarczających informacji na temat dostępnych nieruchomości i procedur wynajmu w nowym kraju. Często brak zrozumienia rynku nieruchomości i lokalnych przepisów komplikuje poszukiwania i prowadzi do nieopłacalnych lub niekorzystnych warunków wynajmu. Wynajmujący mogą nakładać wysokie wymogi bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasach niepewności i braku zaufania, i mogą wymagać dużych kwot zabezpieczenia lub dowodu stabilnej sytuacji finansowej. Może to utrudnić znalezienie mieszkania i zwiększyć koszty wynajmu. Uchodźcy z Ukrainy mogą spotkać się z dyskryminacją i stereotypami, co również utrudnia znalezienie mieszkania do wynajęcia. Wynajmujący mogą mieć pewne uprzedzenia lub obawy wobec uchodźców, co wpływa na ich gotowość do zaakceptowania ich jako najemców. W niektórych przypadkach, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania i ograniczone zasoby, ceny wynajmu również rosną. Może to zwiększyć presję finansową wywieraną na uchodźców, którzy czasami mają ograniczoną ilość środków.

Ponadto najemcy napotykają na skomplikowane i niezrozumiałe procedury wynajmu mieszkań, które wymagają dużej liczby dokumentów i formalności. Trudności pojawiają się również ze zrozumieniem i spełnieniem wszystkich niezbędnych wymagań, zwłaszcza jeśli istnieje bariera językowa i kulturowa.

Jednak pomimo faktu, że znalezienie mieszkania dla uchodźców z Ukrainy po inwazji może być trudnym procesem ze względu na brak informacji, wysokie ceny oraz niejasne procedury, warto skontaktować się z lokalnymi organizacjami, które mogą zapewnić pomoc i wsparcie podczas procesu poszukiwania mieszkania.

Oto kilka wskazówek dla osób z Ukrainy, które chcą wynająć mieszkanie w Polsce. Dowiesz się tutaj gdzie i jak szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę, co sprawdzić, o co zapytać, a także o niezbędnych formalnościach.

Jak szukać nieruchomości na wynajem?

Najbezpieczniej jest skorzystać z usług pośrednika, który przedstawi oferty dopasowane do naszych potrzeb, pomoże w kontaktach z wynajmującymi i formalnościach lub samodzielnie przejrzeć oferty wynajmu. Portale i strony internetowe, na których są zamieszczane oferty to:

 • nieruchomosci-online.pl,
 • gethome.pl,
 • olx.pl,
 • otodom.pl,
 • rentola.pl,
 • morizon.pl,
 • szybko.pl,
 • r4r.pl,
 • housinganywhere.com,
 • unreal-estate.pl,
 • nestpick.com,
 • flagma.pl.

Co powinna zawierać umowa najmu?

 • Strony umowy – imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, data urodzenia lub nazwa osoby prawnej, numer PESEL lub NIP.
 • Opis nieruchomości – adres, wielkość, stan. Wskazane jest podpisanie odrębnego protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu, w którym wskazane zostaną ewentualne usterki, zużycie sprzętów AGD, RTV itp. oraz zalecane jest zrobienie zdjęć przedmiotów, już posiadających usterki.
 • Rodzaj umowy – umowa zwykła, instytucjonalna lub “okazyjna”.
 • Cena najmu i inne opłaty – koszt utrzymania lokalu mieszkalnego składa się z różnych elementów, głównymi są cena najmu, opłata eksploatacyjna oraz media.
 • Informacja o płatnościach – kiedy, gdzie i jak przelać pieniądze na czynsz.
 • Data zakończenia umowy lub jej brak.
 • Sposoby rozwiązania umowy.
 • Data i podpis.

Każda istniejąca umowa może zostać uzupełniona o aneks, na przykład w celu wyrażenia zgody na zmianę jakichkolwiek warunków.

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowa najmu zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana po upływie okresu jej obowiązywania. Przedterminowe rozwiązanie umowy następuje na warunkach określonych w samej umowie, a w przypadku ich braku, zgodnie z zasadami wypowiadania umów bezterminowych, w ściśle określony sposób.

Umowa może zostać rozwiązana również w przypadku naruszenia jej warunków, najczęściej z inicjatywy wynajmującego:

 • za 2 lub więcej miesięcy braku płatności;
 • za wykorzystywanie lokalu w innych celach niż było to umówione;
 • za spowodowanie uszkodzenia w nieruchomości.

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu następuje w formie pisemnej (wyjątkiem jest umowa użyczenia lokalu, jeżeli została zawarta ustnie). Dokument musi zawierać:

 • miejsce i datę zawarcia umowy;
 • informacje o stronie wypowiadającej umowę (najemca lub wynajmujący);
 • informacje o stronie, z którą umowa jest rozwiązywana (najemca lub wynajmujący);
 • podstawę wypowiedzenia (np. artykuł kodeksu cywilnego);
 • określenie przedmiotu najmu (w przypadku lokalu mieszkalnego – adres);
 • wskazanie daty rozwiązania umowy;
 • uzasadnienie wypowiedzenia (w zależności od przyczyny, dla której strona wypowiada umowę, np. wynajmujący może wypowiedzieć umowę najemcy, gdy najemca używa przedmiotu najmu do innych celów);
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Co sprawdzić przed podpisaniem umowy?

Zwróć uwagę na to, co znajduje się w pobliżu – pobliskie sklepy oraz usługi, przystanki autobusowe i tramwajowe. Sprawdź, czy są wszystkie niezbędne instalacje działają prawidłowo (prąd, woda, gaz, ogrzewanie). Warto też porównać, czy faktyczne wyposażenie mieszkania odpowiada temu wskazanemu w ogłoszeniu – może się np. okazać, że nie ma obiecanej pralki.
Aby uniknąć wątpliwości lub nieporozumień co do stanu mieszkania w dniu zakwaterowania się i tego, jakie wady wówczas występowały, a jakie powstały w trakcie użytkowania, warto na początku najmu sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy.

O czym warto porozmawiać z wynajmującym?

Oto kilka kwestii, które należy omówić z wynajmującym na samym początku, aby uniknąć późniejszych niespodzianek.

 1. Dodatkowi mieszkańcy
  Jeśli przewidujesz, że ktoś z Twojej rodziny lub znajomych może przyjechać do Polski i potrzebować miejsca w wynajmowanym przez Ciebie mieszkaniu, poinformuj o tym wynajmującego, aby uniknąć późniejszych wątpliwości i sporów, ponieważ niektóre rachunki za media są ustalane na podstawie liczby zamieszkujących osób.
 2. Zwierzęta domowe
  Osoby przyjeżdżające do Polski ze zwierzętami powinny pamiętać, że wielu właścicieli mieszkań nie zezwala na przebywanie zwierząt w budynku. Właściciele mogą obawiać się podrapanych mebli, nieprzyjemnych zapachów czy hałasu, który przeszkadzałby sąsiadom. Może się również okazać, że nawet w przypadku uzyskania zgody, wynajmujący naliczy wyższą kaucję za ewentualne uszkodzenia mieszkania.
  Informacja o tym, czy właściciel zgadza się na zwierzęta, często znajduje się w treści samego ogłoszenia. Jeśli nie ma o tym wzmianki, zapytaj o to podczas wstępnej rozmowy.
 3. Płatności i wydatki
  Kwota czynszu jest zwykle podana w ogłoszeniu o wynajmie, ale warto dowiedzieć się, co dokładnie wchodzi w skład czynszu i ile innych płatności (zwykle płaconych co miesiąc) należy się spodziewać – przynajmniej w przybliżeniu.

Czym jest czynsz i co obejmuje?

Ogólnie rzecz biorąc, czynsz to kwota pieniędzy otrzymywana przez właściciela za wynajem mieszkania. Z innej strony, opłaty za media (ogrzewanie, prąd, gaz, woda) są zazwyczaj regulowane oddzielnie, ponieważ kwoty te są zmienne i zależą od zużycia. Możesz jednak spotkać oferty wynajmu, w których niektóre z tych opłat są wliczone w czynsz, więc powinieneś/(-aś) dowiedzieć się o wysokości wszystkich opłat przed podpisaniem umowy.

Czym jest kaucja?

Kaucja zwrotna to kwota, którą wynajmujący może pobrać od najemcy z góry. Jej celem jest ochrona interesów wynajmującego w przypadku, gdy najemca nie zapłaci czynszu lub zniszczy wyposażenie mieszkania. Najczęściej wysokość kaucji stanowi równowartość miesięcznego lub dwumiesięcznego czynszu. Wysokość kaucji oraz zasady jej wpłaty i zwrotu muszą zostać określone w umowie.
Kaucja podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy. Jeśli więc nie masz żadnych zaległości w płatnościach i opuścisz mieszkanie w takim samym stanie, jak w dniu podpisania umowy, masz prawo do zwrotu całej wpłaconej kwoty. Możesz również uzgodnić z wynajmującym, że kaucja zostanie wykorzystana na pokrycie ostatniego czynszu.

Jakie rodzaje umów najmu są dostępne w Polsce?

Warto wiedzieć, że w Polsce istnieje kilka rodzajów najmu mieszkań.

Umowa najmu mieszkania to umowa najmu lokalu mieszkalnego w Polsce zawierana pomiędzy wynajmującym a najemcą. Okres najmu jest ustalany indywidualnie.

Istnieją różne rodzaje umów najmu, zarówno z osobami fizycznymi, jak i prawnymi:

 • Najem tradycyjny.
 • Najem okazjonalny.
 • Najem instytucjonalny.
 • Umowa użyczenia lokalu.

Umowa najmu mieszkania na czas określony

– zawierana jest najczęściej na rok lub dwa lata. Może zostać rozwiązana przed upływem tego okresu, ale wymaga to zgody obu stron. Umowa może zawierać określenie konkretnych przypadków, w których może zostać rozwiązana wcześniej.

Umowa najmu mieszkania na czas nieokreślony

– umowa nie określa konkretnej daty zakończenia najmu. Wymagany jest jednak odpowiednio długi okres wypowiedzenia.

Umowa najmu okazjonalnego (z dodatkowymi gwarancjami dla właściciela)

– to rodzaj umowy najmu lokalu mieszkalnego, której główną rysą jest wskazanie innej nieruchomości, do której najemca może się przenieść w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

Umowa najmu krótkoterminowego

– pozwala wynająć mieszkanie, pokój lub dom na krótki okres czasu. Od tradycyjnego najmu różni się tym, że umowa określa liczbę dni, na które jest zawierana.
Warto zaznaczyć, że umowa najmu może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Oznacza to, że jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, umowa najmu może zostać rozwiązana, nawet jeśli nie wystąpiły przyczyny określone w umowie i nie został zachowany okres wypowiedzenia.

Umowa najmu instytucjonalnego

– jest to rodzaj umowy, gdzie wynajmującymi są przedsiębiorcy, dla których wynajem nieruchomości jest działalnością gospodarczą (podnajem jest dozwolony).

Umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu

– jest umową o nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnego, nie wymaga formy notarialnej i może nie mieć formy pisemnej, tj. może być zawarta ustnie.

Co warto wiedzieć o umowie najmu?

Umowy najmu w Polsce zawierane są zazwyczaj w formie pisemnej, co stanowi najlepsze zabezpieczenie praw zarówno najemcy, jak i wynajmującego.
Umowa najmu może być sporządzona w dwóch wersjach językowych. Wynajmujący może jednak zawrzeć klauzulę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi umowy, wiążąca będzie wersja polska.
Umowa zawarta w Polsce podlega przepisom prawa polskiego. Zwykle umowy najmu zawierają standardową klauzulę, zgodnie z którą wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd.
Jako strona umowy masz prawo do uzgodnienia jej warunków. W razie wątpliwości co do jakiejkolwiek części umowy, warto poprosić o jej wyjaśnienie. Jeśli dana kwestia ma dla Ciebie szczególne znaczenie, poproś o zawarcie w umowie klauzuli, która wyraźnie określi odpowiedzi na powstałe wątpliwości.

Protokół zdawczo-odbiorczy

W dniu przekazania lokalu najemcy warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to dokument zawierający szczegółową listę elementów wyposażenia lokalu oraz ich stan. Pozwala on sprawdzić, co zostało uszkodzone lub zużyte od momentu wprowadzenia się najemcy. Akt ten zawiera również początkowe wartości liczników (wody, prądu itp.), aby móc porównać je z wartościami na koniec umowy najmu i tym samym uniknąć sporów o ich rozliczenie.
Warto pamiętać, że wynajmujący może wymagać od Ciebie poniesienia kosztów przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia szkód powstałych podczas Twojego pobytu. W związku z tym protokół zdawczo-odbiorczy chroni również Twoje interesy, gdyż zmniejsza ryzyko, że zostaniesz obciążony kosztami naprawy/zamiany rzeczy, które nie zostały zużyte lub uszkodzone w trakcie Twojego zamieszkania w lokalu. Aby dodatkowo zabezpieczyć się przed nieuzasadnionymi roszczeniami, przy zakwaterowaniu się do mieszkania zrób zdjęcia wszelkich usterek i prześlij je wynajmującemu.

Oszustwa

Znalezienie i wynajęcie mieszkania w Warszawie staje się coraz trudniejsze, a przestępcy zaczęli wykorzystywać tę sytuację na rynku nieruchomości. Oszustwa na rynku mieszkaniowym są dość powszechne, więc Ukraińcy i inni migranci muszą być szczególnie ostrożni przy wyborze nieruchomości na wynajem i z wyprzedzeniem zapoznać się z najczęstszymi schematami oszustw, aby nie dać się nabrać.
Ze względu na rekordową inflację i napływ uchodźców, ceny w Polsce znacznie wzrosły. Rynek nieruchomości również odnotował znaczny wzrost cen.
Przestępcy, którzy chcą zarobić na najemcach, zamieszczają ogłoszenia o dużych mieszkaniach do wynajęcia w stosunkowo niskich cenach, a następnie oszuści pobierają pieniądze za “rezerwację” nieruchomości i znikają. Dlatego nie trzeba płacić z góry, nawet jeśli umowa została już sporządzona. Należy również zażądać tłumaczenia umowy na język ukraiński, aby w pełni zrozumieć, co jest napisane i upewnić się, że dokument jest poprawnie sporządzony, lub współpracować z pośrednikami, którzy biegle posługują się językiem polskim.

Tanie hostele w Warszawie

 • Hotelok.pl
 • GostinyDom.pl
 • Olx.pl
 • Warszawa-diaspora.pl
 • Planethotels.com
 • Nochi.com
 • 101hotels.com
 • HostelsClub.com
 • Poland2day.com
 • Hostelwola.com
Spis treści